نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
شخاس پتروشيمي خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
ثاژن سخت آژند زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
گکيش زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
شخاس پتروشيمي خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
وبشهر توسعه صنايع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
وبشهر توسعه صنايع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
بفجر پتروشيمي فجر افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
غگل گلوکوزان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
پرديس سرمايه گذاري پرديس زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
وفارس سرمايه گذاري استان فارس زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰