نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
دبالک توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
دبالک توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
ورنا سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
فولاژ فولاد آلياژي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
قشير توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
کسعدي کارخانجات کاشي و سراميک سعدي آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
سشرق سيمان شرق اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
خپارس پارس خودرو اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱