نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
سپرده آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
وبصادر بانک صادرات ايران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
شفن پتروشيمي فن آوران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
شفارا پتروشيمي فارابي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
غدام خوراک دام پارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶