نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
وآذر سرمايه گذاري توسعه آذربايجان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
ثاژن سخت آژند تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسيان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسيان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
پاسا ايران ياسا تاير و رابر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
سبحان سبحان دارو معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
سمگا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
غگل گلوکوزان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹