نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
برانسفو ترانسفورماتور توزيع زنگان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/10/30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ساربيل معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وپارس بانک پارسيان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/08/30(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وپسا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وپسا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اتکايي بيمه اتکايي ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اتکايي بيمه اتکايي ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
سفارود کارخانه فارسيت دورود آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸