نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
وغدير سرمايه گذاري غدير زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶