نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
زاگرس پتروشيمي زاگرس زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
ک ب س کي بي سي زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹