نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
نخريس نخريسي و نساجي خسروي خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
ولبهمن بهمن ليزينگ زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴