نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
دبالک توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸