نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
ساروم سيمان اروميه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴