نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
شپنا پالايش نفت اصفهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
کساپا سايپا شيشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
حکشتي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/03/31 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
وصبا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
شکازرون پتروشيمي کازرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
شجي نفت جي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
آپ آسان پرداخت پرشين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
خساپا11 صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار(سهامي عام)) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
قشير توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
سفاسيت فارسيت اهواز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
قشير توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسيان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
تکنو مهندسي تکنوتار پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
غپينو صنعتي پارس مينو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
قنيشا قند نيشابور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
قنيشا قند نيشابور پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
خکمک کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
شدوص دوده صنعتي پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
بشهاب لامپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
شنفت نفت پارس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰