نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
سخاش سيمان خاش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شيراز1 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات فني مهندسي گسترش پتروشيمي شيراز) ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
قشرين صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
خاورميانه3 بابک مس ايرانيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت بابک مس ايرانيان)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
کتوکا توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
ذسبزوار سيمان لار سبزوار پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
فپنتا صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹