نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/08/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ستران سيمان تهران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شتران پالايش نفت تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
فجر فولاد اميرکبير کاشان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
خوساز محورسازان ايران خودرو اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
واتي15 آتيه سازان صنعت ومعدن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/08/30 (حسابرسی شده) (شرکت آتيه سازان صنعت ومعدن) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
واتي8 لاستيک پارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/08/30 (حسابرسی شده) (شرکت لاستيک پارس) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ساروم سيمان اروميه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
غپاک لبنيات پاستوريزه پاک اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
حکمت بانک حکمت ايرانيان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وسبحان سرمايه گذاري سبحان گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/11/30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وتوسم1 مديريت توسعه نگاه پويا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توسعه نگاه پويا) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وتوسم2 کار آفرينان سبز خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت کار آفرينان سبز خليج فارس) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وسالت بانک قرض الحسنه رسالت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
تکادو تکادو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
کسعدي کارخانجات کاشي و سراميک سعدي اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شدهدشت صنايع پتروشيمي دهدشت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
سهگمت سيمان هگمتان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک سينا صندوق سرمايه گذاري مشترک سينا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/11/10 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وهور مديريت انرژي اميد تابان هور صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸