نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
بيمه پاسارگاد بيمه پاسارگاد توضيحات شرکت در مورد سود حاصل از فروش املاک در صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال مالي 95 (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
شراز پالايش نفت شيراز مکاتبه شرکت در خصوص عدم امکان انتشار به موقع صورتهاي مالي 12ماهه منتهي به 30/12/95 (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
چکارن کارتن ايران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
پلاست پلاستيران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
چکارن کارتن ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
قاسم قاسم ايران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴