نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
حاريا کشتيراني آريا آگهي ثبت صورتجلسه مجامع براي سال مالي منتهي به 10/10/92 (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
سهگمت سيمان هگمتان مکاتبه در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395 و 1396 (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
وبيمه سرمايه گذاري صنعت بيمه توضيحات شرکت درخصوص آخرين وضعيت قرارداد مشارکت با بيمه مرکزي (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
خاور ايران خودرو ديزل توضيحات شرکت درخصوص راه اندازي خط توليد وانت آريسان و فروش برخي از شرکتهاي تابعه (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸