نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه ارسال انتشار
ورنا سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا پرداخت وجوه ناشي از فروش حق تقدمهاي استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
برانسفو ترانسفورماتور توزيع زنگان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/10/30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ساربيل معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وپارس بانک پارسيان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/08/30(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وپسا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وپسا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اتکايي بيمه اتکايي ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
سفارود کارخانه فارسيت دورود آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اتکايي بيمه اتکايي ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
حکمت بانک حکمت ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
گنگين شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/08/30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وپسا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
قشير توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ذبالاس مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن توضيحات در خصوص شرکت در مناقصه افغانستان (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وپسا تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
قصفها قند اصفهان توضيحات شرکت در خصوص اولين پيش بيني سال مالي 1396 (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان توضيحات شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 96 (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸