عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
2,272
chart
نیکی (توکیو)
19,072
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
23,050
chart
فوتسی (لندن)
7,214
chart
دَکس (آلمان)
11,587
chart