عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
2,473
chart
نیکی (توکیو)
20,100
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
26,706
chart
فوتسی (لندن)
7,453
chart
دَکس (آلمان)
12,240
chart