عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
2,435
chart
نیکی (توکیو)
20,144
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
25,687
chart
فوتسی (لندن)
7,439
chart
دَکس (آلمان)
12,794
chart