عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
12,735
chart
نیکی (توکیو)
22,680
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
30,309
chart
فوتسی (لندن)
7,608
chart
دَکس (آلمان)
12,831
chart