عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
12,671
chart
نیکی (توکیو)
22,162
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
30,418
chart
فوتسی (لندن)
7,364
chart
دَکس (آلمان)
12,560
chart