عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
2,344
chart
نیکی (توکیو)
18,986
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
24,194
chart
فوتسی (لندن)
7,286
chart
دَکس (آلمان)
11,974
chart