عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
2,349
chart
نیکی (توکیو)
18,621
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
24,042
chart
فوتسی (لندن)
7,115
chart
دَکس (آلمان)
12,049
chart