عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
2,404
chart
نیکی (توکیو)
19,813
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
25,631
chart
فوتسی (لندن)
7,514
chart
دَکس (آلمان)
12,630
chart