عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
2,501
chart
نیکی (توکیو)
20,296
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
27,883
chart
فوتسی (لندن)
7,253
chart
دَکس (آلمان)
12,593
chart