عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
2,367
chart
نیکی (توکیو)
19,284
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
23,966
chart
فوتسی (لندن)
7,244
chart
دَکس (آلمان)
11,804
chart