عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
اس اند پی S&P (نیویورک)
12,763
chart
نیکی (توکیو)
21,971
chart
هنگ سنگ (هنگ کنگ)
31,432
chart
فوتسی (لندن)
7,226
chart
دَکس (آلمان)
12,428
chart