عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
نفت خام امریکا WTI
66
chart
نفت خام برنت
72
chart
اپک
69
chart