عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
نفت خام امریکا WTI
62
chart
نفت خام برنت
65
chart
نفت خام (بورس توکیو)
40,520
chart