عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
نفت خام امریکا WTI
48
chart
نفت خام برنت
51
chart
نفت خام (بورس توکیو)
34,310
chart