عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
نفت خام امریکا WTI
43
chart
نفت خام برنت
46
chart
نفت خام (بورس توکیو)
31,850
chart