عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
نفت خام امریکا WTI
49
chart
نفت خام برنت
52
chart
نفت خام (بورس توکیو)
35,750
chart