عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
نفت خام امریکا WTI
51
chart
نفت خام برنت
54
chart
نفت خام (بورس توکیو)
38,410
chart