عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
نفت خام امریکا WTI
65
chart
نفت خام برنت
74
chart
نفت خام (بورس توکیو)
47,700
chart