عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
نفت خام امریکا WTI
54
chart
نفت خام برنت
56
chart
نفت خام (بورس توکیو)
38,290
chart