عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
169,680
chart
یک گرم طلای 19 عیار
179,090
chart
یک گرم طلای 20 عیار
188,520
chart
یک گرم طلای 22 عیار
207,390
chart
یک گرم طلای 24 عیار
226,230
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
735,000
chart