عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
144,810
chart
یک گرم طلای 19 عیار
152,850
chart
یک گرم طلای 20 عیار
160,900
chart
یک گرم طلای 22 عیار
177,000
chart
یک گرم طلای 24 عیار
193,080
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
627,300
chart