عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
117,180
chart
یک گرم طلای 19 عیار
123,680
chart
یک گرم طلای 20 عیار
130,190
chart
یک گرم طلای 22 عیار
143,230
chart
یک گرم طلای 24 عیار
156,240
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
507,600
chart