عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
115,770
chart
یک گرم طلای 19 عیار
122,190
chart
یک گرم طلای 20 عیار
128,630
chart
یک گرم طلای 22 عیار
141,500
chart
یک گرم طلای 24 عیار
154,360
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
501,500
chart