عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
117,690
chart
یک گرم طلای 19 عیار
124,220
chart
یک گرم طلای 20 عیار
130,760
chart
یک گرم طلای 22 عیار
143,850
chart
یک گرم طلای 24 عیار
156,920
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
509,800
chart