عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
114,870
chart
یک گرم طلای 19 عیار
121,240
chart
یک گرم طلای 20 عیار
127,630
chart
یک گرم طلای 22 عیار
140,400
chart
یک گرم طلای 24 عیار
153,160
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
497,600
chart