عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
290,410
chart
یک گرم طلای 19 عیار
306,520
chart
یک گرم طلای 20 عیار
322,670
chart
یک گرم طلای 22 عیار
354,960
chart
یک گرم طلای 24 عیار
387,210
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
1,258,000
chart