عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
116,230
chart
یک گرم طلای 19 عیار
122,680
chart
یک گرم طلای 20 عیار
129,140
chart
یک گرم طلای 22 عیار
142,070
chart
یک گرم طلای 24 عیار
154,980
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
503,500
chart