عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
211,570
chart
یک گرم طلای 19 عیار
223,310
chart
یک گرم طلای 20 عیار
235,070
chart
یک گرم طلای 22 عیار
258,600
chart
یک گرم طلای 24 عیار
282,100
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
916,500
chart