عنوان
مقدار
تغییر
نمودار
یک گرم طلای 18 عیار
116,900
chart
یک گرم طلای 19 عیار
123,390
chart
یک گرم طلای 20 عیار
129,890
chart
یک گرم طلای 22 عیار
142,890
chart
یک گرم طلای 24 عیار
155,870
chart
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
506,400
chart