تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
شاخص كل
77,523.00
48.50
0.03
chart
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
شاخص 30 شركت بزرگ
3,105.00
3.50
0.1
chart
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
شاخص صنعت
66,393.00
46.40
0.02
chart
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
شاخص50شركت فعالتر
3,044.00
2.80
0.05
chart
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
شاخص آزاد شناور
85,107.00
65.60
0
chart
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
شاخص بازار اول
54,544.00
56.80
0.06
chart
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
شاخص بازار دوم
167,681.00
99.50
-0.03
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
تعداد معاملات
45,396
160
0.35
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
ارزش معاملات
8,315,362
-593,215
-71.34
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
حجم معاملات
399,806,873
-14,493,883
-3.63
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
ارزش بازار
3,233,164
2,125
0.07
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
وضعیت بازار
(باز (بدون انجام معامله