تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شاخص كل
77,575.00
317.00
-0.37
chart
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شاخص 30 شركت بزرگ
3,124.00
14.00
-0.44
chart
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شاخص صنعت
66,429.00
243.10
-0.37
chart
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شاخص50شركت فعالتر
3,057.00
12.50
-0.4
chart
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شاخص آزاد شناور
84,926.00
349.80
-0.36
chart
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شاخص بازار اول
55,022.00
207.20
-0.35
chart
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شاخص بازار دوم
165,331.00
790.60
-0.41
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
تعداد معاملات
58,382
4,127
7.07
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ارزش معاملات
2,023,475
6,147,123
30.38
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
حجم معاملات
843,444,644
224,531,182
26.62
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ارزش بازار
3,253,524
-110
-0.34
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وضعیت بازار
(باز (بدون انجام معامله