تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
شاخص كل
78,685.00
42.50
0.07
chart
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
شاخص 30 شركت بزرگ
3,045.00
0.70
-0.01
chart
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
شاخص صنعت
67,752.00
20.70
0.07
chart
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
شاخص50شركت فعالتر
3,052.00
0.20
0.01
chart
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
شاخص آزاد شناور
85,833.00
33.50
0.08
chart
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
شاخص بازار اول
54,261.00
8.60
0.02
chart
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
شاخص بازار دوم
176,354.00
212.60
0.15
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
تعداد معاملات
16,578
-2,120
-127.92
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
ارزش معاملات
4,613,158
-742,298
-160.91
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
حجم معاملات
173,994,476
-24,903,042
-143.13
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
ارزش بازار
3,185,939
7,593
0.24
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
وضعیت بازار
باز