تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
شاخص كل
79,152.00
35.90
0.09
chart
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
شاخص 30 شركت بزرگ
3,250.00
7.30
0.23
chart
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
شاخص صنعت
66,681.00
3.60
0.09
chart
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
شاخص50شركت فعالتر
3,133.00
0.60
0.14
chart
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
شاخص آزاد شناور
87,009.00
82.80
0.18
chart
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
شاخص بازار اول
56,277.00
60.10
0.17
chart
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
شاخص بازار دوم
167,925.00
121.60
-0.08
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد معاملات
18,191
-3,840
-211.11
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
ارزش معاملات
4,021,739
-172,595
-429.16
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
حجم معاملات
220,924,185
-49,861,828
-225.70
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
ارزش بازار
3,330,839
2,928
0.09
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
وضعیت بازار
باز