تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شاخص كل
78,666.00
45.90
0.02
chart
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شاخص 30 شركت بزرگ
3,044.00
4.00
0.05
chart
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شاخص صنعت
67,659.00
40.00
0.02
chart
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شاخص50شركت فعالتر
3,056.00
2.00
-0.04
chart
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شاخص آزاد شناور
85,704.00
80.50
0.11
chart
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شاخص بازار اول
54,203.00
52.10
0.08
chart
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شاخص بازار دوم
176,568.00
229.30
-0.09
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد معاملات
30,935
0
0.00
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
ارزش معاملات
1,956,171
0
0.00
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
حجم معاملات
916,780,677
0
0.00
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
ارزش بازار
3,192,332
0
0.00
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
وضعیت بازار
بسته