تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شاخص كل
79,756.00
152.80
0.2
chart
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شاخص 30 شركت بزرگ
3,103.00
9.50
0.21
chart
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شاخص صنعت
68,558.00
79.90
0.19
chart
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شاخص50شركت فعالتر
3,076.00
2.70
0.21
chart
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شاخص آزاد شناور
87,690.00
168.70
0.12
chart
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شاخص بازار اول
55,244.00
186.90
0.3
chart
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شاخص بازار دوم
177,352.00
452.80
0.03
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
تعداد معاملات
77,258
-7,317
-9.47
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
ارزش معاملات
2,151,258
-616,677
-28.67
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
حجم معاملات
896,266,194
-34,913,029
-38.95
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
ارزش بازار
3,330,430
6,576
0.20
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
وضعیت بازار
(باز (بدون انجام معامله