تاریخ
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
عنوان
مسدودنمودن دسترسي معامله گران برخط(آنلاين)وغيربرخطدرنمادحسير1
توضیحات
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد حسير1 در ساعت 12:00 امروز چهارشنبه مورخ 22/10/1395 مقتضي است راس ساعت 12:00 هرگونه دسترسي معامله گران برخط و غير برخط درنماد حسير1 مسدود گردد. هرگونه مسئوليت ناشي از عدم مسدود بودن دسترسي معامله گران هر کارگزاري به عهده آن کارگزاري خواهد بود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران