تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
شاخص كل فرابورس
902
3.90
0.5
chart
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بازار دوم فرابورس
431
0.30
0.21
chart
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بازار اول فرابورس
177
1.60
1.84
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
تعداد معاملات
13,556
-1,679
-123.90
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
ارزش معاملات
4,053,953
-272,304
-671.70
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
حجم معاملات
101,322,840
-10,475,563
-103.39
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
ارزش بازار
5,517,994
9,366
0.17
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۶/۰۴/۱۴
وضعیت بازار
باز