تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
شاخص كل فرابورس
835
2.70
0.43
chart
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
بازار دوم فرابورس
404
1.30
0.47
chart
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
بازار اول فرابورس
156
0.10
0.32
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد معاملات
14,298
-3,153
-22.05
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
ارزش معاملات
2,169,519
-113,684
-524.01
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
حجم معاملات
33,881,204
-13,241,660
-390.83
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
ارزش بازار
5,117,963
2,152
0.42
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
وضعیت بازار
باز