تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شاخص كل فرابورس
867
5.50
0.16
chart
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بازار دوم فرابورس
422
2.90
0.19
chart
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بازار اول فرابورس
155
0.40
0.13
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
تعداد معاملات
28,662
4,770
16.64
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ارزش معاملات
2,226,169
2,734,001
12.28
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
حجم معاملات
276,960,090
156,282,178
56.43
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ارزش بازار
5,415,362
8,937
0.17
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
وضعیت بازار
(باز (بدون انجام معامله