تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
شاخص كل فرابورس
886
1.60
0.34
chart
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
بازار دوم فرابورس
429
0.60
0.26
chart
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
بازار اول فرابورس
164
1.20
0.67
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
تعداد معاملات
19,681
2,195
11.15
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
ارزش معاملات
1,060,155
-235,087
-22.17
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
حجم معاملات
115,323,050
28,554,955
24.76
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
ارزش بازار
5,520,689
1,455
0.26
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
وضعیت بازار
(باز (بدون انجام معامله