تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شاخص كل فرابورس
921
6.60
-0.11
chart
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
بازار دوم فرابورس
442
2.90
-0.23
chart
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
بازار اول فرابورس
179
1.30
0.39
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
تعداد معاملات
47,453
2,306
4.86
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
ارزش معاملات
2,985,307
1,634,653
54.76
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
حجم معاملات
852,097,087
425,612,595
49.95
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
ارزش بازار
5,742,695
-632
-0.11
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
وضعیت بازار
(باز (بدون انجام معامله