تاریخ
شاخص
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شاخص كل فرابورس
900
6.40
0.18
chart
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
بازار دوم فرابورس
432
4.00
0.07
chart
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
بازار اول فرابورس
172
1.80
0.7
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد معاملات
31,736
0
0.00
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
ارزش معاملات
8,834,480
0
0.00
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
حجم معاملات
273,354,515
0
0.00
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
تغییر
درصد
نمودار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
ارزش بازار
5,533,010
0
0.00
chart
تاریخ
عنوان
مقدار
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
وضعیت بازار
بسته