عنوان نماد نماد 12 رقمی کد داخلی نماد شروع بازه پایان بازه آخرین روز معامله نماد 17 رقمی پایان اعتبار شروع اعتبار
كم باري روزانه 13960324 IRE9P0D08101 49525187899194663 ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ 2017/06/10 DAP00PFLEXD960324 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
كم باري روزانه 13960325 IRE9P0D09101 59296110080502171 ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ 2017/06/11 DAP00PFLEXD960325 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
كم باري روزانه 13960326 IRE9P0D0A101 42923560700229648 ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ 2017/06/12 DAP00PFLEXD960326 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
كم باري روزانه 13960327 IRE9P0D0B101 12698963301381802 ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ 2017/06/13 DAP00PFLEXD960327 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
كم باري روزانه 13960328 IRE9P0D0C101 24874599929662612 ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ 2017/06/14 DAP00PFLEXD960328 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
كم باري روزانه 13960329 IRE9P0D0D101 60191270313853406 ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ 2017/06/15 DAP00PFLEXD960329 ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
كم باري روزانه 13960330 IRE9P0D0E101 72040292199462205 ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ 2017/06/16 DAP00PFLEXD960330 ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
كم باري روزانه 13960331 IRE9P0D0F101 58933966856978531 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 2017/06/17 DAP00PFLEXD960331 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
كم باري روزانه 13960401 IRE9P0D0G101 40862160314155815 ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ 2017/06/18 DAP00PFLEXD960401 ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
كم باري روزانه 13960402 IRE9P0D0H101 8392126050774842 ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ 2017/06/19 DAP00PFLEXD960402 ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
كم باري روزانه 13960403 IRE9P0D0I101 2313267215354077 ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ 2017/06/20 DAP00PFLEXD960403 ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
كم باري روزانه 13960404 IRE9P0D0J101 49340009326972906 ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ 2017/06/21 DAP00PFLEXD960404 ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
كم باري روزانه 13960405 IRE9P0D0K101 56905808760401024 ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ 2017/06/22 DAP00PFLEXD960405 ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
كم باري روزانه 13960406 IRE9P0D0L101 23469236859997736 ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ 2017/06/23 DAP00PFLEXD960406 ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۲
كم باري روزانه 13960407 IRE9P0D0M101 48122724079326646 ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ 2017/06/24 DAP00PFLEXD960407 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
كم باري روزانه 13960408 IRE9P0D0N101 35932663313821750 ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ 2017/06/25 DAP00PFLEXD960408 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
كم باري روزانه 13960409 IRE9P0D0O101 64612164386988981 ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ 2017/06/26 DAP00PFLEXD960409 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
كم باري روزانه 13960410 IRE9P0D0P101 66803530166766691 ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ 2017/06/27 DAP00PFLEXD960410 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
كم باري روزانه 13960411 IRE9P0D0Q101 21882094319333391 ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ 2017/06/28 DAP00PFLEXD960411 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
كم باري روزانه 13960412 IRE9P0D0R101 28984388888997633 ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ 2017/06/29 DAP00PFLEXD960412 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸