عنوان نماد نماد 12 رقمی کد داخلی نماد شروع بازه پایان بازه آخرین روز معامله نماد 17 رقمی پایان اعتبار شروع اعتبار
كم باري روزانه 13960417 IRE9P0D0W101 20669661288117400 ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ 2017/07/04 DAP00PFLEXD960417 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
كم باري روزانه 13960418 IRE9P0D0X101 38247958510479352 ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ 2017/07/05 DAP00PFLEXD960418 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
كم باري روزانه 13960419 IRE9P0D0Y101 25594922729939793 ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ 2017/07/06 DAP00PFLEXD960419 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
كم باري روزانه 13960420 IRE9P0D0Z101 31160437515607839 ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ 2017/07/07 DAP00PFLEXD960420 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
كم باري روزانه 13960421 IRE9P0D10101 24550239137434357 ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ 2017/07/08 DAP00PFLEXD960421 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
كم باري روزانه 13960422 IRE9P0D11101 29396570950787832 ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ 2017/07/09 DAP00PFLEXD960422 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
كم باري روزانه 13960423 IRE9P0D12101 44441059398079384 ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ 2017/07/10 DAP00PFLEXD960423 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
كم باري روزانه 13960424 IRE9P0D13101 53812673673551814 ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ 2017/07/11 DAP00PFLEXD960424 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
كم باري روزانه 13960425 IRE9P0D14101 57180658119863652 ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ 2017/07/12 DAP00PFLEXD960425 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
كم باري روزانه 13960426 IRE9P0D15101 40082606521603273 ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ 2017/07/13 DAP00PFLEXD960426 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
كم باري روزانه 13960427 IRE9P0D16101 62600580343615939 ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ 2017/07/14 DAP00PFLEXD960427 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
كم باري روزانه 13960428 IRE9P0D17101 67188724269729320 ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 2017/07/15 DAP00PFLEXD960428 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
كم باري روزانه 13960429 IRE9P0D18101 19263302758449728 ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ 2017/07/16 DAP00PFLEXD960429 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
كم باري روزانه 13960430 IRE9P0D19101 54411021622417518 ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ 2017/07/17 DAP00PFLEXD960430 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
كم باري روزانه 13960431 IRE9P0D1A101 60804158619187354 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 2017/07/18 DAP00PFLEXD960431 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
كم باري روزانه 13960501 IRE9P0D1B101 17589474717968685 ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ 2017/07/19 DAP00PFLEXD960501 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
كم باري روزانه 13960502 IRE9P0D1C101 55989716173800334 ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ 2017/07/20 DAP00PFLEXD960502 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
كم باري روزانه 13960503 IRE9P0D1D101 34666108478057547 ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ 2017/07/21 DAP00PFLEXD960503 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
كم باري روزانه 13960504 IRE9P0D1E101 33813779421753164 ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ 2017/07/22 DAP00PFLEXD960504 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
كم باري روزانه 13960505 IRE9P0D1F101 17339950859204618 ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ 2017/07/23 DAP00PFLEXD960505 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱