عنوان نماد نماد 12 رقمی کد داخلی نماد شروع بازه پایان بازه آخرین روز معامله نماد 17 رقمی پایان اعتبار شروع اعتبار
كم باري روزانه 13951101 IRE9P0D17101 67188724269729320 ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ 2017/01/16 DAP00PFLEXD951101 ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
كم باري روزانه 13951102 IRE9P0D18101 19263302758449728 ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ 2017/01/17 DAP00PFLEXD951102 ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
كم باري روزانه 13951103 IRE9P0D19101 54411021622417518 ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ 2017/01/18 DAP00PFLEXD951103 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
كم باري روزانه 13951104 IRE9P0D1A101 60804158619187354 ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ 2017/01/19 DAP00PFLEXD951104 ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
كم باري روزانه 13951105 IRE9P0D1B101 17589474717968685 ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ 2017/01/20 DAP00PFLEXD951105 ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
كم باري روزانه 13951106 IRE9P0D1C101 55989716173800334 ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ 2017/01/21 DAP00PFLEXD951106 ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
كم باري روزانه 13951107 IRE9P0D1D101 34666108478057547 ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ 2017/01/22 DAP00PFLEXD951107 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
كم باري روزانه 13951108 IRE9P0D1E101 33813779421753164 ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ 2017/01/23 DAP00PFLEXD951108 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
كم باري روزانه 13951109 IRE9P0D1F101 17339950859204618 ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ 2017/01/24 DAP00PFLEXD951109 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
كم باري روزانه 13951110 IRE9P0D1G101 2973692845864465 ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ 2017/01/25 DAP00PFLEXD951110 ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
كم باري روزانه 13951111 IRE9P0D1H101 44016006639700232 ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ 2017/01/26 DAP00PFLEXD951111 ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
كم باري روزانه 13951112 IRE9P0D1I101 52628920660912760 ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ 2017/01/27 DAP00PFLEXD951112 ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
كم باري روزانه 13951113 IRE9P0D1J101 4491738601197141 ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ 2017/01/28 DAP00PFLEXD951113 ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
كم باري روزانه 13951114 IRE9P0D1K101 32281645601656199 ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ 2017/01/29 DAP00PFLEXD951114 ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
كم باري روزانه 13951115 IRE9P0D1L101 42620318147535328 ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ 2017/01/30 DAP00PFLEXD951115 ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
كم باري روزانه 13951116 IRE9P0D1M101 16502931410550003 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ 2017/01/31 DAP00PFLEXD951116 ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
كم باري روزانه 13951117 IRE9P0D1N101 14036254091411656 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ 2017/02/01 DAP00PFLEXD951117 ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
كم باري روزانه 13951118 IRE9P0D1O101 4679173655420204 ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ 2017/02/02 DAP00PFLEXD951118 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
كم باري روزانه 13951119 IRE9P0D01101 20651618062911405 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ 2017/02/03 DAP00PFLEXD951119 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
كم باري روزانه 13951120 IRE9P0D02101 41375501019627280 ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ 2017/02/04 DAP00PFLEXD951120 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶