عنوان نماد نماد 12 رقمی کد داخلی نماد شروع بازه پایان بازه آخرین روز معامله نماد 17 رقمی پایان اعتبار شروع اعتبار
كم باري روزانه 13960110 IRE9P0D1G101 2973692845864465 ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ 2017/03/26 DAP00PFLEXD960110 ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
كم باري روزانه 13960111 IRE9P0D1H101 44016006639700232 ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ 2017/03/27 DAP00PFLEXD960111 ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
كم باري روزانه 13960112 IRE9P0D1I101 52628920660912760 ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ 2017/03/28 DAP00PFLEXD960112 ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
كم باري روزانه 13960113 IRE9P0D1J101 4491738601197141 ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ 2017/03/29 DAP00PFLEXD960113 ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
كم باري روزانه 13960114 IRE9P0D1K101 32281645601656199 ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ 2017/03/30 DAP00PFLEXD960114 ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
كم باري روزانه 13960115 IRE9P0D1L101 42620318147535328 ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ 2017/03/31 DAP00PFLEXD960115 ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۳۹۶/۰۱/۱۱
كم باري روزانه 13960116 IRE9P0D1M101 16502931410550003 ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ 2017/04/01 DAP00PFLEXD960116 ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۶/۰۱/۱۲
كم باري روزانه 13960117 IRE9P0D1N101 14036254091411656 ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ 2017/04/02 DAP00PFLEXD960117 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳
كم باري روزانه 13960118 IRE9P0D1O101 4679173655420204 ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ 2017/04/03 DAP00PFLEXD960118 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
كم باري روزانه 13960119 IRE9P0D01101 20651618062911405 ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ 2017/04/04 DAP00PFLEXD960119 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
كم باري روزانه 13960120 IRE9P0D02101 41375501019627280 ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ 2017/04/05 DAP00PFLEXD960120 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
كم باري روزانه 13960121 IRE9P0D03101 60955367656049243 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ 2017/04/06 DAP00PFLEXD960121 ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
كم باري روزانه 13960122 IRE9P0D04101 29800975966838780 ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ 2017/04/07 DAP00PFLEXD960122 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
كم باري روزانه 13960123 IRE9P0D05101 58731961616170774 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ 2017/04/08 DAP00PFLEXD960123 ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
كم باري روزانه 13960124 IRE9P0D06101 59558301335197614 ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ 2017/04/09 DAP00PFLEXD960124 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
كم باري روزانه 13960125 IRE9P0D07101 38346201456668166 ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ 2017/04/10 DAP00PFLEXD960125 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
كم باري روزانه 13960126 IRE9P0D08101 49525187899194663 ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ 2017/04/11 DAP00PFLEXD960126 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
كم باري روزانه 13960127 IRE9P0D09101 59296110080502171 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ 2017/04/12 DAP00PFLEXD960127 ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
كم باري روزانه 13960128 IRE9P0D0A101 42923560700229648 ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ 2017/04/13 DAP00PFLEXD960128 ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
كم باري روزانه 13960129 IRE9P0D0B101 12698963301381802 ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ 2017/04/14 DAP00PFLEXD960129 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵