عنوان نماد نماد 12 رقمی کد داخلی نماد شروع بازه پایان بازه آخرین روز معامله نماد 17 رقمی پایان اعتبار شروع اعتبار
كم باري روزانه 13951212 IRE9P0D0O101 64612164386988981 ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ 2017/02/26 DAP00PFLEXD951212 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
كم باري روزانه 13951213 IRE9P0D0P101 66803530166766691 ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ 2017/02/27 DAP00PFLEXD951213 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
كم باري روزانه 13951214 IRE9P0D0Q101 21882094319333391 ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ 2017/02/28 DAP00PFLEXD951214 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
كم باري روزانه 13951215 IRE9P0D0R101 28984388888997633 ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ 2017/03/01 DAP00PFLEXD951215 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
كم باري روزانه 13951216 IRE9P0D0S101 43290052741356931 ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ 2017/03/02 DAP00PFLEXD951216 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
كم باري روزانه 13951217 IRE9P0D0T101 18826884140960191 ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ 2017/03/03 DAP00PFLEXD951217 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
كم باري روزانه 13951218 IRE9P0D0U101 14039503328462561 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ 2017/03/04 DAP00PFLEXD951218 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
كم باري روزانه 13951219 IRE9P0D0V101 39695556785032499 ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ 2017/03/05 DAP00PFLEXD951219 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
كم باري روزانه 13951220 IRE9P0D0W101 20669661288117400 ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ 2017/03/06 DAP00PFLEXD951220 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
كم باري روزانه 13951221 IRE9P0D0X101 38247958510479352 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ 2017/03/07 DAP00PFLEXD951221 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
كم باري روزانه 13951222 IRE9P0D0Y101 25594922729939793 ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ 2017/03/08 DAP00PFLEXD951222 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
كم باري روزانه 13951223 IRE9P0D0Z101 31160437515607839 ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ 2017/03/09 DAP00PFLEXD951223 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
كم باري روزانه 13951224 IRE9P0D10101 24550239137434357 ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ 2017/03/10 DAP00PFLEXD951224 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
كم باري روزانه 13951225 IRE9P0D11101 29396570950787832 ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ 2017/03/11 DAP00PFLEXD951225 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
كم باري روزانه 13951226 IRE9P0D12101 44441059398079384 ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ 2017/03/12 DAP00PFLEXD951226 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
كم باري روزانه 13951227 IRE9P0D13101 53812673673551814 ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ 2017/03/13 DAP00PFLEXD951227 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
كم باري روزانه 13951228 IRE9P0D14101 57180658119863652 ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ 2017/03/14 DAP00PFLEXD951228 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
كم باري روزانه 13951229 IRE9P0D15101 40082606521603273 ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ 2017/03/15 DAP00PFLEXD951229 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
كم باري روزانه 13951230 IRE9P0D16101 62600580343615939 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 2017/03/16 DAP00PFLEXD951230 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
كم باري روزانه 13960101 IRE9P0D17101 67188724269729320 ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ 2017/03/17 DAP00PFLEXD960101 ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۷