عنوان نماد نماد 12 رقمی کد داخلی نماد شروع بازه پایان بازه آخرین روز معامله نماد 17 رقمی پایان اعتبار شروع اعتبار
كم باري روزانه 13960210 IRE9P0D0N101 35932663313821750 ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ 2017/04/26 DAP00PFLEXD960210 ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
كم باري روزانه 13960211 IRE9P0D0O101 64612164386988981 ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ 2017/04/27 DAP00PFLEXD960211 ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
كم باري روزانه 13960212 IRE9P0D0P101 66803530166766691 ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ 2017/04/28 DAP00PFLEXD960212 ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
كم باري روزانه 13960213 IRE9P0D0Q101 21882094319333391 ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ 2017/04/29 DAP00PFLEXD960213 ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
كم باري روزانه 13960214 IRE9P0D0R101 28984388888997633 ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ 2017/04/30 DAP00PFLEXD960214 ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
كم باري روزانه 13960215 IRE9P0D0S101 43290052741356931 ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ 2017/05/01 DAP00PFLEXD960215 ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
كم باري روزانه 13960216 IRE9P0D0T101 18826884140960191 ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ 2017/05/02 DAP00PFLEXD960216 ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
كم باري روزانه 13960217 IRE9P0D0U101 14039503328462561 ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ 2017/05/03 DAP00PFLEXD960217 ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
كم باري روزانه 13960218 IRE9P0D0V101 39695556785032499 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 2017/05/04 DAP00PFLEXD960218 ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
كم باري روزانه 13960219 IRE9P0D0W101 20669661288117400 ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ 2017/05/05 DAP00PFLEXD960219 ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵
كم باري روزانه 13960220 IRE9P0D0X101 38247958510479352 ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ 2017/05/06 DAP00PFLEXD960220 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
كم باري روزانه 13960221 IRE9P0D0Y101 25594922729939793 ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ 2017/05/07 DAP00PFLEXD960221 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
كم باري روزانه 13960222 IRE9P0D0Z101 31160437515607839 ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ 2017/05/08 DAP00PFLEXD960222 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
كم باري روزانه 13960223 IRE9P0D10101 24550239137434357 ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ 2017/05/09 DAP00PFLEXD960223 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
كم باري روزانه 13960224 IRE9P0D11101 29396570950787832 ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ 2017/05/10 DAP00PFLEXD960224 ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
كم باري روزانه 13960225 IRE9P0D12101 44441059398079384 ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ 2017/05/11 DAP00PFLEXD960225 ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
كم باري روزانه 13960226 IRE9P0D13101 53812673673551814 ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ 2017/05/12 DAP00PFLEXD960226 ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲
كم باري روزانه 13960227 IRE9P0D14101 57180658119863652 ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ 2017/05/13 DAP00PFLEXD960227 ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
كم باري روزانه 13960228 IRE9P0D15101 40082606521603273 ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ 2017/05/14 DAP00PFLEXD960228 ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
كم باري روزانه 13960229 IRE9P0D16101 62600580343615939 ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ 2017/05/15 DAP00PFLEXD960229 ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵