جستجو

حریم خصوصی کاربران

در راستای رعایت حفظ حریم خصوصی اعضای سامانه، ملت بازار با تاکید بر احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است، برآن است تمامی اطلاعات کاربران را به صورت محرمانه حفظ و نگهداری نماید.